HBO Elektromechanica

Elektromechanica HBO5

Logo CVO-STEPlogo PXL level5

Belangrijke data

zaterdag 28 mei 2016             Infodag CVO STEP van 10:00-14:00
dinsdag 23 augustus 2016       Infodag CVO STEP van 17:00-21:00
zaterdag 27 augustus 2016      Infodag CVO STEP van 10:00-14:00
donderdag 1 september 2016    Intake nieuwe cursisten (alle nieuwe inschrijvingen!) van 18:00-21:30
maandag 5 september 2016     Start van de lessen

Overzicht

Beknopt overzicht van de opleiding
Doelgroep
Opleidingsstructuur en modules
Modeltraject
Modulefiches
Toelatingsvoorwaarden
Inschrijvingskosten
Waar kan de opleiding gevolgd worden?
Uurrooster
Duur van de opleiding
Vrijstellingenbeleid
Civiel effect

Beknopt overzicht van de opleiding

In CVO STEP wordt de opleiding elektromechanica modulair aangeboden. De verschillende leereenheden behoren tot één van de volgende vier modules: basis, mechanica, elektrotechniek en optie procesautomatisering of productieautomatisering.

Voor de cursist die reeds geruime tijd is afgestudeerd, en in het bezit is van een diploma secundair onderwijs, bieden de leereenheden van de basis de mogelijkheid om de wetenschappelijke basis opnieuw in te oefenen. Het accent ligt hier vooral op de mechanische, elektrische en elektronische basiskennis. Deze leereenheden moeten de cursist in staat stellen om met eenzelfde voorkennis de overige leereenheden vlot te kunnen volgen.

In de leereenheden van mechanica wordt de voornamelijk theoretische mechanische basiskennis vanuit een toegepaste en praktische hoek aangeboden. De leereenheden van de elektrotechniek beogen een grondige kennis van de analoge en digitale technieken en van de elektrische machines. Theoretische vorming en praktische oefeningen worden geïntegreerd aangeboden.

In functie van de gekozen optie wordt tenslotte opgeleid tot deskundige in procesautoamatisering of deskundige in de productie-automatisering. In de leereenheden van een optie nemen, naast de theorie, opdrachten en projectwerk een belangrijke plaats in.

Mogelijkheden in beroepskeuze van afgestudeerde cursisten in de elektromechanica zijn zeer gevarieerd: productieverantwoordelijke, verantwoordelijke van een servicedienst of onderhoudsafdeling, medeontwerper van nieuwe producten, technisch commercieel afgevaardigde, medewerker van een studiedienst voor ontwerp, realisatie en automatisatie van procesonderdelen en productiemachines,...

Doelgroep

Cursisten elektromechanica worden opgeleid voor functies in het middenkader. Zij werken zelfstandig en kunnen leiding geven binnen een team. Zij groeien door naar meer beleidvoerend en superviserend werk. Elke module kan los gevolgd worden. Zo kan iemand die geïnteresseerd is in bijvoorbeel pneumatica enkel deze module komen volgen en een moduleattest behalen.

Opleidingsstructuur en modules

Structuurschema

opl_electromechanica

Modeltraject

Deze opleiding (1320 Lt) is uitgewerkt in vier delen
1. A Basis (280 Lt = 280 lestijden);
2. B Mechanica (400 Lt);
3. C Elektrotechniek (320 Lt);
4. D Opties (320 Lt).procesautomatisering of productieautomatisering

EM Traject met 2 lesavonden per week Dd Productieautomatisering
EM Traject met 2 lesavonden per week Da Procesautomatisering
EM Standaardtraject met 3 lesavonden per week Dd Productieautomatisering
EM Standaardtraject met 3 lesavonden per week Da Procesautomatisering

Modulefiches

ECTS fiches HBO Elektromechanica 15 16

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs moet een cursist voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Dit betekent dat de cursist op het ogenblik van zijn inschrijving 18 jaar is. Indien de inschrijving plaatsvindt tussen 1 september en 31 december, dan moet de cursist 18 worden vóór 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het 'wettig verblijf'.Je kan dit laatste aantonen op basis van o.a. een identiteitsbewijs van een EU-land, een geldig nationaal paspoort met een geldig visum of van een nationaliteit vrijgesteld van visumplicht, een elektronische vreemdelingenkaart, ...

nog beschikken over een van volgende studiebewijzen:

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens drie jaar behaald is;
 • een diploma van het secundair onderwijs;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van bachelor of master;
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's.

Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het centrumbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger professioneel onderwijs dan wel het academisch onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een opleiding hoger beroepsonderwijs.
In geval van een buitelands studiebewijs, dien je hiertoe een schriftelijk gemotiveerde aanvraag voor gelijkstelling/erknening in bij de directie. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van de volgende stukken:

-een gelegaliseerde kopie van het diploma
-een verklaring van de ambassade of het consulaat dat het diploma of het getuigschrift toegang geeft tot het hoger onderwijs in het land waar het diploma behaald werd;
- een beëdigde vertaling van het diploma of het getuigschrift, tenzij het in het Frans, Duits of Engels is opgesteld.

Voor meer informatie met betrekking tot de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen kan het centrumbestuur terecht bij NARIC Vlaanderen: http://onderwijs.vlaanderen.be/hogeronderwijs/naric/

Specifieke toelatingsvoorwaarden voor het hoger beroepsonderwijs

In afwijking van de vereiste studiebewijzen voor het hoger beroepsonderwijs neemt een centrumbestuur in zijn centrumreglement (zie 6.1.1.) afwijkende toelatingsvoorwaarden op. De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen enkel rekening houden met de volgende elementen:

 • humanitaire redenen;
 • medische, psychische of sociale redenen;
 • het algemene niveau van de cursist, getoetst met een door het centrumbestuur georganiseerde toelatingsproef.

De toelatingsproef gaat na of je als kandidaat-cursist beschikt over de kennis en vaardigheden nodig om de opleiding of module met kans op succes te starten.
De toelatingsproef wordt uiterlijk de vijfde dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode georganiseerd en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om de module in kwestie aan te vangen. De directeur kan de organisatie van een toelatingsproef op jouw verzoek niet weigeren.
De directeur maakt op basis van de resultaten van de toelatingsproef een beoordeling op in de vorm van een schriftelijk verslag, dat opgenomen wordt in je dossier. Je verneemt uiterlijk de vijfde werkdag na het afnemen van de proef het resultaat.

De directeur van het centrum maakt op basis van de resultaten van de toelatingsproef een beoordeling op in de vorm van een schriftelijk verslag, dat opgenomen wordt in het dossier van de cursist. De voorwaarden om een toelatingsproef te organiseren worden opgenomen in het centrumreglement.

Inschrijvingskosten

Inschrijvings en cursusgeld 2016 2017 HBO EM

Waar kan de opleiding gevolgd worden

Hoofdcampus KTA1
Vildersstraat 28
3500 Hasselt

Openingsuren /permanentie secretariaat
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14u tot 21u
Vrijdag gesloten
Zaterdag van 8u30 tot 15u

Voor meer informatie kan u terecht bij :
Secretariaatsmedewerker mevr. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   T 011/42 90 17
Opleidingscoördinator mevr. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uurrooster

Uurrooster website 2016 2017 HBO EM

Duur van de opleiding

De modulaire opleiding HBO5-Elektromechanica is gespreid over 6 semesters van elk 20 lesweken. (een semester loopt van 1 september t.e.m. 31 januari of van 1 februari t.e.m. 30 juni) Afhankelijk van het module-aanbod zal er les gevolgd moeten worden gedurende 2 of 3 avonden per week. De lessen worden gegeven van 18u00 tot 21u30 in onze hoofdvestiging in de Vildersstraat 28 te Hasselt.

Schoolvakanties: zoals in het dagonderwijs is er één week herfstverlof, twee weken kerstvakantie, één week krokusverlof, twee weken paasvakantie en de wettelijke feestdagen

Vrijstellingenbeleid (EVC-EVK-beleid)

Cursisten kunnen op basis van voorafgaande studies (EVK - erkenning verworven kwalificaties ) of beroepservaring (EVC - erkenning verworven competenties) een aanvraag tot studieverkorting indienen.

De toekenning van een vrijstelling verloopt in verschillende stappen. Je zal uitgenodigd worden voor een intakegesprek met de opleidingscoördinator of de EVC /EVK-coördinator . Je neemt hiervoor best contact op met de opleidingscoördinator, mevr. Christa Grosemans. In dit eerste gesprek zal een advies geformuleerd worden om al dan niet het vrijstellingsdossier uit te werken.

Je bereidt dit gesprek voor door volgende dossierpunten te verzamelen en aan te leveren in een map op het afgesproken moment.

 • Persoonlijke gegevens: naam en voornaam, adres, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres, foto.
 • Diplomagegevens: diploma, diplomasupplementen, attesten, puntenlijst(en), lesinhouden / doelstellingen (inhoudstabellen van de cursussen die je gevolgd hebt), studiegids (kopiëren) in functie van jouw diploma.
 • Voeg in de grootst mogelijke mate officiële documenten toe aan je vrijstellingsdossier. Laat documenten voor eensluidend verklaren door de werkgever of door de school.
 • Motivatie: motiveer jouw aanvraag tot vrijstelling. Bewijs dat je een vrijstelling verdient (verwijzing naar leerinhouden). Gebruik alle mogelijke middelen om bewijskracht aan te brengen.

Een advies geldt enkel voor één module. Je kan voor meerdere modules telkens een afzonderlijk vrijstellingsdossier indienen. Let wel, er kunnen enkel volledige vrijstellingen gegeven worden voor een module.

Na onderzoek van het dossier kunnen er drie soorten beslissingen genomen worden:

 • Geen vrijstelling
 • Onmiddellijke vrijstelling
 • Vrijstelling mogelijk door te slagen in de vrijstellingsproef of assessment


Indien je deelneemt  aan de proef zal er op basis van de resultaten een beslissing genomen worden of je een vrijstelling krijgt of dat je toch de lessen van de module moet bijwonen.

Werkwijze en stappen

 • Afspraak wanneer de proef doorgaat
 • Bekendmaking van het theoretische deel van de cursus
 • Proef afleggen, assessment
 • Bekendmaking uitslag proef

Civiel effect

Deze opleiding van het hoger beroepsonderwijs die bekrachtigd worden met een diploma van gegradueerde.

Optie : Dit graduaatsdiploma leidt in combinatie met het certificaat van de opleiding aanvullende algemene vorming tot een diploma secundair onderwijs. Meer informatie hierover kan je verkrijgen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .